هشدار و توصیه های آتش نشانی درباره گازگرفتگی با مونوکسید کربن - برگزیده ها