هشدار معاون وزیر صمت نسبت به مهاجرت شرکت های دانش بنیان - برگزیده ها