هراز مسدود می‌شود /انسداد یک محور به دلیل طوفان شن - برگزیده ها