هدفگذاری عرضه ۱۴ میلیارد دلاری پتروشیمی ها در بازار ارز - برگزیده ها