نیروی انتظامی محور تامین امنیت عمومی و اجتماعی در کشور است - برگزیده ها