نیازمندی های قانونی برای سرمایه گذاری رفع شده است - برگزیده ها