نگران بودم مخاطب از دیدن من خسته شود/ کار برای «منصور» نشد نداشت - برگزیده ها