نگاه غرب و نهادهای حقوق بشری نسبت به مسائل منطقه و فلسطین دوگانه است - برگزیده ها