نویدکیا: بازیکنانم نشان دادند لیاقت صعود را داریم - برگزیده ها