نه انفعال دولت را قبول داریم نه تصدی‌گری‌اش را! - برگزیده ها