نمایندگان مردم به صف داوطلبان اهدای خون پیوستند - برگزیده ها