نقاشی‌های «خیلی دور، گاهی نزدیک» به گویه رسید - برگزیده ها