نفت مسجدسلیمان تیم دلربایی حتی برای بازیکنان درجه دوم هم نیست - برگزیده ها