نعیم قاسم: آمریکا دائما به دنبال ایجاد آشوب در لبنان است - برگزیده ها