نعمتی برای پرسپولیسی شدن در انتظار رضایت نامه - برگزیده ها