نصب دستگاه بی خطر ساز پسماند عفونی در ۲ بیمارستان پایتخت - برگزیده ها