نشست پژوهشی تئاتر مقاومت برگزار می شود - برگزیده ها