نشست معاون وزیرامورخارجه کشورمان با جمعی از ایرانیان مقیم عمان - برگزیده ها