نشست امروز گروه‌های فلسطینی درباره اقدام انگلیس علیه حماس - برگزیده ها