نحوه معافیت‌های بیمه‌شدگان بدون کارفرما براساس دهک‌های درآمدی - برگزیده ها