نتایج ورزشکاران ایران در چهاردهمین روز المپیک/ زارع ششمین مدال آور کاروان - برگزیده ها