نبرد دیدنی عطایی و اکبری در لیگ والیبال - برگزیده ها