نبردهای تماشایی در سالن ۱۲ هزارنفری آزادی/ جنگ ستارگان کشتی جلوی چشم تماشاگران - برگزیده ها