نایب قهرمانی دختران والیبالیست ایران در جام "کورناکیا" - برگزیده ها