میزبانی گلستان از صد اثر صد هنرمند/ مروری بر آثار جمشید سماواتیان - برگزیده ها