موسویان: مذاکره بی‌واسطه زمینه امتیاز دهی آمریکا را فراهم می‌کند - برگزیده ها