موافقت کویت با عبور ۵۰۰۰ پناهجوی افغان از خاک این کشور - برگزیده ها