موافقت دولت بنت با تعیین سفیر رژیم صهیونیستی در امارات - برگزیده ها