موازنه قدرت در سرزمین‌های اشغالی به نفع مقاومت است/ وعده رهبری درحال تحقق است - برگزیده ها