من از ساده ترین راه در حوزه آب مقطر ثروتمند شدم - برگزیده ها