ملی پوش کشتی فرنگی را به سالن هفتم تیر راه ندادند! - برگزیده ها