ملی‌پوش والیبال زنان: سردار آزمون حامی شش‌دانگ ماست - برگزیده ها