ملک عبدالله دوم: روابط با روسیه رو به بهبودی است - برگزیده ها