ملاحظات رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره پیوستن ایران به ‎بریکس - برگزیده ها