مقصودی: یزدانی هم مثل دیگر رقبایم است - برگزیده ها