معرفی برنامه های جدید موسیقی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - برگزیده ها