معاینه ۵.۵ میلیون راس دام از سوی گروه های جهادی - برگزیده ها