معاون قوه‌ قضاییه: همکاران تطبیق مصادیق با معیارهای عفو را دقیق انجام دهند - برگزیده ها