مطهری: مواضع انگلیس و آمریکا در جنگ اوکراین نقاب از چهره فریبکارشان برداشت - برگزیده ها