مصر ادعای بدرفتاری با معاون رهبر اخوان المسلمین را تکذیب کرد - برگزیده ها