مشکل استقلال در خلق موقعیت و کارهای ترکیبی/ حضور در داربی با ذهنیت پیروزی - برگزیده ها