مشکلات حوزه سلامت میراث گذشته است/ ۲۲۰ پروژه نیمه تمام بهداشتی - برگزیده ها