مشکلات حوزه سلامت میراث گذشته است/۲۲۰ پروژه نیمه تمام بهداشتی - برگزیده ها