مستمری شهریور ماه مددجویان سازمان بهزیستی واریز شد - برگزیده ها