مسئولان در صدد جبران عقب ماندگی ها باشند - برگزیده ها