مرکز پیشرفته درمان سرطان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد - برگزیده ها