مردانی با پیشانی بند «یا ابوالفضل» مهر مرگ بر شناسنامه دشمن نشاندند - برگزیده ها