مراقب گاز سمی شوینده ها باشید/ هشدار به خانم ها - برگزیده ها