مراجعه ۴۰ هزار بیمار سکته مغزی به مراکز درمانی - برگزیده ها