مذاکره با چند شرکت چینی برای نوسازی ناوگان متروی تهران - برگزیده ها